Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro služby poskytované společností MOVIS, s.r.o. od 1. 1. 2017.

  1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro služby poskytované obchodní společností  MOVIS, s.r.o.. Tyto VOP upravují vztahy mezi Odběratelem a Poskytovatelem v oblasti poskytování služeb mezi MOVIS s.r.o., IČ:29097177, se sídlem T.G. Masaryka 838/31, 36001 Karlovy Vary (dále jen „Poskytovatel") a jejími obchodními partnery (dále jen „Odběratel").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Odběratel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Vymezení pojmů
Zákazníkem je Odběratel. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Odběratel, který je spotřebitelem a Odběratel, který spotřebitelem není.

Odběratel spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Odběratel, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

3. Smlouva o poskytování služeb
Je-li Odběratelem spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy o poskytování služeb (nabídkou) je umístění nabízených služeb dodavatelem na stránky, smlouva o poskytování služeb vzniká odesláním objednávky Odběratelem – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí Odběratelemu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li Odběratelem spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Odběratelem a samotná smlouva o poskytování služeb je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Poskytovatelho Odběratelemu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy Odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Odběratel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Poskytovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (informace o nefunkčnosti služeb, jiných podkladů apod.). Poskytovatel je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Odběratelho v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Odběratelem.

Poskytovatel si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s Odběratelem, v těchto případech: služby nelze poskytnout, nebo by náklady na poskytnutí byly výrazně odlišné od nákladů běžných. V případě, že Odběratel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

5. Poučení o odstoupení Odběratele – spotřebitele od smlouvy
Pokud je smlouva o poskytování služeb uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí díla přičemž zůstává povinen uhradit Poskytovateli náklady spojené s realizací nebo dodáním díla. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Poskytovatelho a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy.

V případě, že Odběratel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Odběratele (kromě částky představující náklady na realizaci a dodání díla) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Odběratelem převodem na číslo účtu, který Odběratel musí zaslat na emailovou adresu info@movis.cz.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Poskytovatelmu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Poskytovatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Poskytovatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Poskytovatel spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být Odběratelemu vrácena, může Poskytovatel započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

Poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav, dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u služby, jíž není možné dodat ani nahradit jinou službou nebo pokud se její cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Poskytovatel zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

6. Cena a platba
Ceny uváděné na stránkách poskytovatele jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Poskytovatelm nabízeny. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelm a Odběratelem platí cena uvedená u služeb v době objednávání služby Odběratelem. Daňový doklad na základě smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelm a Odběratelem slouží zároveň i jako dodací list. 

V případě, kdy Odběratel provede úhradu a Poskytovatel posléze není schopen zajistit dodání služby, vrátí Poskytovatel neprodleně plnění Odběrateli dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Poskytovatel akceptuje následující platební podmínky:

Platba na fakturu převodem na účet

Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Odběratel je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Poskytovatelho, jinak se Odběratel ocitne v prodlení. 

7. Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Odběratel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Poskytovatelho po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze poskytovateli služeb.

9. Záruka a servis
Při prodeji služeb je záruční doba 24 měsíců.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Odběrateli, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na služby mimo obecnou odpovědnost Poskytovatele za vady díla při jeho předání. Odběratelům, kteří jsou podnikateli a kupují služby v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o poskytnutí služeb), popř. záruční list. 

10. Ukončení smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření Smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím komunikace na dálku, má Odběratel, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí díla při uhrazení nákladů vzniklých Poskytovateli v souvislosti s poskytnutím díla. Dále má Odběratel, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Odběratele, který je podnikatelem a uzavírá smlouvu o poskytování služeb v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Poskytovatelm zaslána kupní cena na bankovní účet Odběratele, který za tímto účelem Odběratel Poskytovatelmu sdělí.

Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Odběratel neuhradí plnou výši smluvní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření Smlouvy o poskování služeb.

11. Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy podpora@weby24.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Odběratele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Odběratele.

Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele, v den uzavření smlouvy o poskytování služeb. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Odběratelem a Poskytovatelm archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Započetím odebírání služeb zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření smlouvy o poskytování služeb Odběratel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaných služeb uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015.